Ako funguje zamestnanie cez ADZ


V zmysle § 58 Zákonníka práce:

ADZ sa  môže  so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť že ho dočasne pridelí na výkon práce na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len "užívateľský zamestnávateľ").

V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi ADZ a zamestnancom sa ADZ zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.

Pracovná zmluva uzatvorená medzi ADZ a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu a písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä:

  • názov užívateľského zamestnávateľa,
  • sídlo užívateľského zamestnávateľa,
  • deň, keď dočasné pridelenie vznikne,
  • dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
  • druh práce,
  • miesto výkonu práce,
  • mzdové podmienky
  • podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo ADZ počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom; vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene ADZ.

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady ADZ, ktorá zamestnanca dočasne pridelila. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.


Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás

Dôverujú nám

Vďaka viac ako 10 ročným skúsenostiam dokážeme zabezpečiť kvalitných pracovníkov pre rôzne pozície.
Dôverujú nám tieto a ďalšie spoločnosti.
  • sensus-logo-referencia
  • mahle referencia

Kontaktný formulár

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás priamo, alebo využijte formulár nižišie.