www.tenus.sk

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou tenus s. r. o., so sídlom Robotnícka 109, 905 01 Senica, IČO: 47 417 196, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32883/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stánky www.tenus.sk (ďalej ako „webová stránka“).

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Robotnícka 109, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu tenus@tenus.sk . Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prostredníctvom webovej stránky alebo profilu na sociálnej sieti priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (a to prostredníctvom správy alebo iným automatizovaným spôsobom). Poskytnutie osobných údajov na všetky nižšie uvedené účely spracúvania je dobrovoľné, a nie zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou.

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania)

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 
Účel spracúvaniaOdpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe
Doba uchovávania60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvaniaVyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie na webových stránkach prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch Prevádzkovateľa, vrátane zverejňovania v brožúrach, prezentáciách a na nástenkách v spoločnosti Prevádzkovateľa, spolu s menom, priezviskom, titulom a funkciou dotknutej osoby v spoločnosti Prevádzkovateľa pri jeho prezentačnej činnosti
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Kategórie osobných údajovFotografia, meno, priezvisko, funkcia, špecializácia, iné osobné údaje v závislosti od udeleného súhlasu (v rozsahu bežných osobných údajov)
Doba uchovávania5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvaniaVedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Kategórie osobných údajovMeno, priezvisko, e-mail, údaje o pracovných skúsenostiach, iné osobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste  
Doba uchovávania1 rok odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvaniaRealizácia výberového konania (zabezpečenie výberu nových zamestnancov)
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, e-mail, údaje o pracovných skúsenostiach, iné osobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste
Doba uchovávaniapočas trvania výberového konania (t. j. najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia životopisu a / alebo motivačného listu, ak nepríde k vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu)
 
Účel spracúvaniaVybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov
Doba uchovávaniaDo vybavenia uplatnených práv v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia (maximálne 120 dní)
 
Účel spracúvaniaEvidencia uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania5 rokov nasledujúcich po dni, kedy bolo uplatnené právo alebo podaná žiadosť dotknutej osoby vybavená
 
Účel spracúvaniaSpracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webových stránok a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Kategórie osobných údajovIP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa, údaje o preferenciách v online prostredí, údaje o používanom type prehliadača a type zariadenia, údaje o operačnom systéme zariadenia, údaje o používanej sieti a podsieti
Doba uchovávaniaNajdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočností nastane skôr
 

Za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré má zdokumentované, a to na organizačnej, ako aj technickej úrovni.

Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní ako aj orgánom dozoru a dohľadu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov v prípade výkonu kontroly) (tretie strany).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vedenia účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy
  • subjekt poskytujúci služby v oblasti BOZP a PO,
  • subjekt, spoločnosť poskytujúca služby v oblasti webového developingu, programovania, tvorby a úpravy webových stránok a s tým spojených IT služieb a online marketingových služieb,
  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb).

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Ku cookies nájdete informácie v časti cookies.

Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom pre vybavovanie Vašich žiadostí týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ.

PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

V prípade, ak Prevádzkovateľovi udelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových súborov cookie, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do USA, do spoločnosti Google LLC.

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb, a tiež prostredníctvom dodatočných záruk prenosu, ktoré poskytovatelia uvedených služieb prijímajú. K prenosu môže prichádzať iba výnimočne, a to na základe príslušných právnych predpisov platných v uvedenej tretej krajine (USA), ktoré sa vzťahujú na uvedených poskytovateľov služieb (FISA).

Vo všetkých uvedených prípadoch je prenos vašich osobných údajov zabezpečený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek, ktoré, sú v súlade s podmienkami používania uvedených služieb súčasťou zmlúv o poverení spracovaním osobných údajov uzatvorených s vyššie uvedenými subjektmi.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.    Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.  
PRÁVO NAMIETAŤ Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.  
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.  
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ poskytne bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 24.03.2023. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.